ต่างชาติซื้อสุทธิ 336.91 ลบ.

123

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 11 ม.ค. 2560

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 8,872.71 13.56 7,635.29 11.67 1,237.42
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 6,008.93 9.19 5,591.67 8.55 417.26
นักลงทุนต่างประเทศ 15,085.81 23.06 14,748.90 22.55 336.91
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 35,444.38 54.19 37,435.96 57.23 -1,991.59

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 – 11 ม.ค. 2560

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 44,908.84 12.00 41,629.66 11.12 3,279.18
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 37,354.94 9.98 35,293.20 9.43 2,061.74
นักลงทุนต่างประเทศ 97,798.08 26.13 87,774.38 23.45 10,023.70
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 194,265.15 51.90 209,629.77 56.00 -15,364.63

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 – 11 ม.ค. 2560

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 44,908.84 12.00 41,629.66 11.12 3,279.18
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 37,354.94 9.98 35,293.20 9.43 2,061.74
นักลงทุนต่างประเทศ 97,798.08 26.13 87,774.38 23.45 10,023.70
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 194,265.15 51.90 209,629.77 56.00 -15,364.63

ที่มา : www.set.or.th
โดย : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม