ต่างชาติขายสุทธิ 992.65 ล้านบาท

68

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 21 เม.ย. 2560

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 5,818.20 15.28 4,317.52 11.34 1,500.68
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,666.39 12.25 4,585.61 12.04 80.79
นักลงทุนต่างประเทศ 12,105.33 31.79 13,097.97 34.39 -992.65
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 15,492.08 40.68 16,080.90 42.23 -588.82

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 – 21 เม.ย. 2560

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 53,559.36 12.16 52,337.73 11.88 1,221.63
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 53,335.05 12.11 49,688.44 11.28 3,646.62
นักลงทุนต่างประเทศ 146,682.46 33.31 148,436.40 33.71 -1,753.95
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 186,800.35 42.42 189,914.65 43.13 -3,114.30

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. – 21 เม.ย. 2560

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 411,117.16 11.96 382,396.25 11.13 28,720.91
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 369,525.46 10.75 366,259.23 10.66 3,266.23
นักลงทุนต่างประเทศ 1,035,674.98 30.13 1,031,141.84 30.00 4,533.14
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,620,950.80 47.16 1,657,471.08 48.22 -36,520.28

ที่มา : www.set.or.th
โดย : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม