ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนงานวิจัย พัฒนาตลาดทุนไทย

30

ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดสัมมนา Capital Market Research Forum โดยมี รศ. ดร. พรอนงค์ บุษราตระกูล ผู้แทนทีมวิจัย นำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนกรรมการ ระดับของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และผลการดำเนินงานของ บจ. ใน SET และ mai” ซึ่งผลงานวิจัยนี้เกิดจากการประสานความร่วมมือระหว่าง ตลาดหลักทรัพย์ฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยได้รับเกียรติจาก รพี สุจริตกุล เลขาธิการ ก.ล.ต. ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ ร่วมแลกเปลี่ยนความมุมมองและประสบการณ์ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร ตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดย : ธิดารัตน์ เห็นพร้อม