20  พฤศจิกายน 2556

TSF เพิ่มทุน 1.77 พันล้านหุ้นขายผถห.เดิม 3:1 ราคา 0.40 แถม TSF-W3,ขาย PP

         นายวิโรจน์  วชิรเดชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ทรีซิกตี้ไฟว์  (TSF) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 281,143,335.70 บาท เป็น 273,523,010.20 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 76,203,255 หุ้น และอนุมัติการยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัดซึ่งจะช่วยเหลือทางด้านการตลาด จำนวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้นที่ได้อนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556
          ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 176,928,013 บาท จากเดิม 273,523,010.20 บาท เป็น 450,451,023.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 1,769,280,130
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
          และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 794,640,065 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.10 บาท โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 3 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน  ในราคาเสนอขาย 0.40 บาท ต่อหุ้น
          นอกจากนี้ อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ครั้งที่ 3 (TSF-W3) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับการจัดสรร จำนวน 794,640,065 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าโดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 โดยมีอัตราส่วนเท่ากับ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิโดยกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 0.25 บาทต่อหุ้น
โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 1 ปี 2 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย
          และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 794,640,065 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม TSF-W3 ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
          ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัดจำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.10 บาท ในราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
          การเพิ่มทุนครั้งนี้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และขยายกิจการของบริษัท
          กำหนดวันประชุมวิสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 9 มกราคม2557 เวลา10:00 น. โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2557 (Record Date) ในวันที่ 4 ธันวาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 6 ธันวาคม 2556 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท (Record Date) ในวันที่ 15 มกราคม 2557 ให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
          โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 มกราคม 2557 และกำหนดให้วันที่ 6-14 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นวันที่จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน