26  มีนาคม 2556

บลจ.กรุงศรี ตลาดส่งกองใหม่ KFEQ4P4 -4 ตั้งเป้าผลตอบแทนรวม 8% ภายใน 8 เดือน

          บลจ.กรุงศรี จับจังหวะตลาดปรับฐานส่งกองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ 4%พลัส4%ทริกเกอร์4 (KFEQ4P4-4) ตั้งเป้าผลตอบแทนโดยรวม 8% ในระยะเวลา 8 เดือน โดยรับผลตอบแทนครั้งที่ 1 เมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 4% และรับผลตอบแทนเพิ่มอีก 4% เมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่ 10.93 บาท เสนอขายครั้งเดียวระหว่างวันที่ 27 มี.ค. – 2 เม.ย. 56

          นายฉัตรพี ตันติเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เปิดเผยว่า “บริษัทเปิดเสนอขายกองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ 4%พลัส4%ทริกเกอร์4 (KFEQ4P4-4) อายุโครงการประมาณ 8 เดือน มีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่มีผลประกอบการดีในระยะกลางถึงยาว กองทุน KFEQ4P4-4 ตั้งเป้าจ่ายผลตอบแทนเมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่าเพิ่มขึ้นรวมกันประมาณ 8% กองทุนดังกล่าวมีจุดเด่นที่ผู้ลงทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนเร็วขึ้นจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 4% หรือเท่ากับ 10.40 บาท ณ วันใดวันหนึ่ง หรือภายใน 5 วันทำการติดต่อกัน โดยบริษัทจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในอัตราไม่น้อยกว่า 4% ของมูลค่าที่ตราไว้หรือ 0.40 บาทต่อหน่วย และครั้งที่ 2 อีก 4% เมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่ 10.93 บาท ณ วันใดวันหนึ่ง หรือภายใน 5 วันทำการติดต่อกัน และบริษัทจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนโดยอัตโนมัติ”

          นายฉัตรพี กล่าวเสริมว่า “บริษัทมีมุมมองว่าทิศทางของตลาดหุ้นไทยยังเป็นขาขึ้นในช่วง 12 เดือนข้างหน้าแม้ในระยะสั้นตลาดจะมีความผันผวนอยู่บ้าง และการเข้าลงทุนในตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ถือเป็นจังหวะการเข้าลงทุนที่เหมาะสม เนื่องจากราคาหลักทรัพย์มีการปรับฐานลงมาบ้างถือเป็นโอกาสในการซื้อหุ้นปัจจัยพื้นฐานดี และมีโอกาสสร้างผลตอบแทนสูง ทั้งนี้ ตลาดหุ้นไทยได้รับปัจจัยสนับสนุนหลายประการทั้งในส่วนของแนวโน้มเงินลงทุนทั่วโลกไหลเข้าตลาดหุ้นประเทศเกิดใหม่ เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มเติบโตจากการลงทุนของภาครัฐซึ่งมีมูลค่าประมาณ 2.2 ล้านล้านบาท การบริโภคภายในประเทศเติบโตต่อเนื่อง และผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีแนวโน้มเติบโตดี รวมทั้งแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในระดับต่ำไปอีก 2-3 ปีข้างหน้า ส่งผลให้การลงทุนในตลาดหุ้นไทยยังมีความน่าสนใจ”

          กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ 4%พลัส 4%ทริกเกอร์4 (KFEQ4P4-4) เป็นทางเลือกสำหรับการลงทุนในตราสารทุน เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มองโอกาสการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นไทยและต้องการเข้ามาลงทุนเพื่อผลตอบแทนตามเป้าหมาย สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้ ทั้งนี้ การจัดสรรเงินบางส่วนมาลงทุนในตลาดหุ้นไทยในจังหวะที่เหมาะสมกับกองทุน KFEQ4P4-4 จะช่วยเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนได้” นายฉัตรพี กล่าว

          นักลงทุนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บลจ.กรุงศรี จำกัด โทร. 02-657-5757 ต่างจังหวัดโทรฟรี 1-800-226300 หรือติดต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา

          การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนได้ที่เวปไซด์บริษัทจัดการ
www.krungsriasset.com เอกสารที่เกี่ยวกับกองทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือสำนักงานของผู้สนับสนุนการขายก่อนตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต